Lời nói đầu sách Bí mật cổ xưa về bông hoa của sự sống……………………………………………………………….8

https://kimtuthap.org/loi-noi-dau/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Cách mà Sự sụp đổ của Atlantis đã thay đổi thực tại của chúng ta….9

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Mer-Ka-Ba…………………………………………………………………………..13

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-mer-ka-ba/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Trở về trạng thái nguyên thủy……………………………………………..14

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-tro-ve-trang-thai-nguyen-thuy/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Hiện thực não trái và não phải……………………………………………..17

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-hien-thuc-nao-trai-va-nao-phai/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Thách thức hệ thống niềm tin của cha mẹ………………………………..19

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-thach-thuc-he-thong-niem-tin-cua-cha-me/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Một hành trình đến Peru và nhiều bằng chứng hơn của người Dogon….24

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-mot-hanh-trinh-den-peru-va-nhieu-bang-chung-hon-cua-nguoi-dogon/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Một bài thơ Sanskrit và Số PI………………………………………………………27

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-mot-bai-tho-sanskrit-va-so-pi/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Edgar Cayce, Tượng Nhân Sư và Căn phòng lưu trữ…………………….32

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-edgar-cayce-tuong-nhan-su-va-can-phong-luu-tru/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Câu chuyện của tôi: Sự khởi đầu ở Berkeley…………………………………35

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-cau-chuyen-cua-toi-su-khoi-dau-o-berkeley/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Hai vị thiên thần và nơi mà họ đã dẫn tôi tới…………………………………..37

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-hai-vi-thien-than-va-noi-ma-ho-da-dan-toi-toi/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Thuật giả kim và sự xuất hiện lần đầu tiên của Thoth………………………39

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-thuat-gia-kim-va-su-xuat-hien-lan-dau-tien-cua-thoth/

CHƯƠNG I: Nhớ về quá khứ cổ xưa – Thoth – Cư dân Atlantis………………………………………………………………….41

https://kimtuthap.org/chuong-i-nho-ve-qua-khu-co-xua-thoth-cu-dan-atlantis/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Ba ngôi đền Osirian ở Abydos…………………………………47

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-ba-ngoi-den-osirian-o-abydos/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Những bức chạm khắc của người Copt……………………….50

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-nhung-buc-cham-khac-cua-nguoi-copt/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Nhà thờ thay đổi biểu tượng của Cơ Đốc Giáo………………55

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-nha-tho-thay-doi-bieu-tuong-cua-co-doc-giao/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Hạt mầm sự sống……………………………………………………..57

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-hat-mam-su-song/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Biểu tượng Vesica Piscis…………………………………………58

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-bieu-tuong-vesica-piscis/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Các chiều không gian, biểu đồ hình sin và sóng âm trong vũ trụ….60

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-cac-chieu-khong-gian-bieu-do-hinh-sin-va-song-am-trong-vu-tru/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Bức tường chắn giữa quãng tám…………………………………..64

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-buc-tuong-chan-giua-quang-tam/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Tứ diện sao……………………………………………………………….65

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-tu-dien-sao/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Tam nguyên cho đến nhị nguyên: Bộ ba linh thiêng…………67

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-tam-nguyen-cho-den-nhi-nguyen-bo-ba-linh-thieng/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Một núi băng kiến thức…………………………………………………68

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-mot-nui-bang-kien-thuc/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Mối liên hệ giữa Trái Đất và vũ trụ………………………………….72

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-moi-lien-he-giua-trai-dat-va-vu-tru/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Đường xoắn ốc trong không gian……………………………………72

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-duong-xoan-oc-trong-khong-gian/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Sự kết nối với Sirius……………………………………………………73

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-su-ket-noi-voi-sirius/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Yugas………………………………………………………………………..76

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-yugas/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Góc nhìn hiện đại về sự dịch chuyển địa cực……………………79

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-goc-nhin-hien-dai-ve-su-dich-chuyen-dia-cuc/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Nguyên nhân tạo nên sự dịch chuyển giữa các điểm cực…….81

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-nguyen-nhan-tao-nen-su-dich-chuyen-giua-cac-diem-cuc/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Sự thay đổi của dòng từ tính……………………………………………….83

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-su-thay-doi-cua-dong-tu-tinh/

CHƯƠNG II: Bí mật đến từ bông hoa của sự sống – Các cấp độ hài hòa và cả bất ổn nữa của ý thức…………………86

https://kimtuthap.org/chuong-ii-bi-mat-den-tu-bong-hoa-cua-su-song-cac-cap-do-hai-hoa-va-ca-bat-on-nua-cua-y-thuc/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ…………………………………………………………………………………..89

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Đại dương hấp hối…………………………………………………………91

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-dai-duong-hap-hoi/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Kỷ băng hà nhà kính……………………………………………………….97

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-ky-bang-ha-nha-kinh/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Từ Kỷ Băng hà đến thời kỳ Trái Đất ấm lên, sự chuyển đổi nhanh chóng…..98

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-tu-ky-bang-ha-den-thoi-ky-trai-dat-am-len-su-chuyen-doi-nhanh-chong/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Bản ghi nhớ của Strecker về AIDS…………………………………….101

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-ban-ghi-nho-cua-strecker-ve-aids/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Quan điểm về các vấn đề trần thế…………………………………….103

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-quan-diem-ve-cac-van-de-tran-the/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Lịch sử nhân loại………………………………………………………..104

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-lich-su-nhan-loai/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Sitchin và người Sumer………………………………………………..105

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-sitchin-va-nguoi-sumer/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Tiamat và Nibira…………………………………………………………108

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-tiamat-va-nibira/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Vấn đề về bầu khí quyển trên hành tinh Nibiru……………..110

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-van-de-ve-bau-khi-quyen-tren-hanh-tinh-nibiru/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Cuộc nổi dậy của những công nhân Nefilim và nguồn gốc của con người….112

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-cuoc-noi-day-cua-nhung-cong-nhan-nefilim-va-nguon-goc-cua-con-nguoi/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Phải chăng Eve đến từ khu mỏ vàng?…………………………….113

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-phai-chang-eve-den-tu-khu-mo-vang/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Quá trình hình thành nên loài người: Vai trò của người Siria……115

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-qua-trinh-hinh-thanh-nen-loai-nguoi-vai-tro-cua-nguoi-siria/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Enlil………………………………………………………………………………….117

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-enlil/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Những người mẹ Nefilim……………………………………………………118

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-nhung-nguoi-me-nefilim/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Sự phát triển mạnh mẽ dưới thời Lemuria……………………………121

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-su-phat-trien-manh-me-duoi-thoi-lemuria/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Khám phá ra Lemuria vào năm 1910…………………………………..122

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-kham-pha-ra-lemuria-vao-nam-1910/

CHƯƠNG III: Góc tối của hiện tại và quá khứ – Ay, Tiya và khởi nguồn của Tantra……………………………………123

https://kimtuthap.org/chuong-iii-goc-toi-cua-hien-tai-va-qua-khu-ay-tiya-va-khoi-nguon-cua-tantra/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Cách mà Lemuria ảnh hướng đến sự tiến hóa trong ý thức của nhân loại……………………………………………………………………………………………….126

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-cach-ma-lemuria-anh-huong-den-su-tien-hoa-trong-y-thuc-cua-nhan-loai/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Nỗ lực cho ra đời một ý thức mới trên lục địa Atlantis………………………………………………………………………………………………………………………….128

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-no-luc-cho-ra-doi-mot-y-thuc-moi-tren-luc-dia-atlantis/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Những đứa trẻ Lemuria được triệu hồi……………………………………………………………………………………………………………………………………….129

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-nhung-dua-tre-lemuria-duoc-trieu-hoi/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Quá trình tiến hóa bị gián đoạn – Hai vòng xoáy rỗng…………………………………………………………………………………………………………………………131

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-qua-trinh-tien-hoa-bi-gian-doan-hai-vong-xoay-rong/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Người sao Hỏa cưỡng hiếp ý thức nhân loại và chiếm đoạt tất cả……………………………………………………………………………………………………133

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-nguoi-sao-hoa-cuong-hiep-y-thuc-nhan-loai-va-chiem-doat-tat-ca/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Quyết định mang tính lịch sử của người sao Hỏa………………………………………………………………………………………………………………………….136

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-quyet-dinh-mang-tinh-lich-su-cua-nguoi-sao-hoa/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Thất bại của người sao Hỏa trong nỗ lực tạo ra Mer-Ka-Ba………………………………………………………………………………………………………………137

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-that-bai-cua-nguoi-sao-hoa-trong-no-luc-tao-ra-mer-ka-ba/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ -Giải pháp: Mạng lưới ý thức của Đấng Christ, Những bậc thầy ở cõi giới cao hỗ trợ Trái Đất………………………………………………………………..139

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-giai-phap-mang-luoi-y-thuc-cua-dang-christ-nhung-bac-thay-o-coi-gioi-cao-ho-tro-trai-dat/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Tấm lưới của hành tinh……141

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-tam-luoi-cua-hanh-tinh/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Người thứ 100…….143

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-nguoi-thu-100/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Tấm lưới được tạo ra như thế nào và ở đâu……………………………………………………………………………………………………………………………………………145

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Mạng lưới thiêng liêng…….147

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-mang-luoi-thieng-lieng/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Con tàu bên dưới tượng Nhân sư…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………149

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-con-tau-ben-duoi-tuong-nhan-su/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Lỗ hổng bảo mật và sự xuất hiện của nữ anh hùng……………………………………………………………………………………………………………………………….151

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-lo-hong-bao-mat-va-su-xuat-hien-cua-nu-anh-hung/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Ba ngày rưỡi trong Hư Vô…..154

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-ba-ngay-ruoi-trong-hu-vo/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Công việc mà Thoth và những người bạn đã làm sau khi Ánh sáng trở lại……………………………………………………………………………………………..156

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-cong-viec-ma-thoth-va-nhung-nguoi-ban-da-lam-sau-khi-anh-sang-tro-lai/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Năm cấp độ ý thức của con người và sự khác biệt về nhiễm sắc thể của họ…………………………………………………………………………………………………….159

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-nam-cap-do-y-thuc-cua-con-nguoi-va-su-khac-biet-ve-nhiem-sac-the-cua-ho/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Người khổng lồ…………161

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-nguoi-khong-lo/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Bậc thang tiến hóa………..164

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-bac-thang-tien-hoa/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Hội bằng hữu Tat…………..165

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-2/

CHƯƠNG IV: Con đường tiến hóa của ý thức gián đoạn và khởi nguồn của mạng lưới Christ – Giếng chứa đựng những bí mật của Ai Cập, Chìa khóa mở ra một góc nhìn mới về lịch sử………………………………………………………………………………..167

https://kimtuthap.org/chuong-iv-con-duong-tien-hoa-cua-y-thuc-gian-doan-va-khoi-nguon-cua-mang-luoi-christ-gieng-chua-dung-nhung-bi-mat-cua-ai-cap-chia-khoa-mo-ra-mot-goc-nhin-moi-ve-lich-su/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Giới thiệu một số khái niệm cơ bản, Những công cụ và biểu tượng phục sinh của người Ai Cập……………………………………………………………………………………………………….171

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-gioi-thieu-mot-so-khai-niem-co-ban-nhung-cong-cu-va-bieu-tuong-phuc-sinh-cua-nguoi-ai-cap/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Sự khác biệt giữa cái chết, tái sinh và thăng thiên…..173

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-su-khac-biet-giua-cai-chet-tai-sinh-va-thang-thien/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Khi Mặt Trời mọc ở Phương Tây…………….175

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-khi-mat-troi-moc-o-phuong-tay/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Osiris, Con người bất tử đầu tiên………………..176

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-osiris-con-nguoi-bat-tu-dau-tien/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Trí nhớ ba chiều chuyển tiếp của cấp độ ý thức đầu tiên…………………………………………………………………………………………………………………………………………….178

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-tri-nho-ba-chieu-chuyen-tiep-cua-cap-do-y-thuc-dau-tien/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Giải cứu ý thức con người, Cuộc sống của Akhenaten: Một tia sáng rực rỡ………………………………………………………………………………………………………………………..182

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-giai-cuu-y-thuc-con-nguoi-cuoc-song-cua-akhenaten-mot-tia-sang-ruc-ro/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Kỷ nguyên mới và một vị thần……………..183

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-ky-nguyen-moi-va-mot-vi-than/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Triều đại của sự thật, mô tả một kiểu di truyền khác biệt……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..186

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-trieu-dai-cua-su-that-mo-ta-mot-kieu-di-truyen-khac-biet/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Hoàng đế Tut và những chiếc sọ dài………..190

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-hoang-de-tut-va-nhung-chiec-so-dai/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Trí nhớ: Chìa khóa của sự bất tử…………..191

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Điều gì đã thật sự xảy ra với Akhenaten?…….192

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-dieu-gi-da-that-su-xay-ra-voi-akhenaten/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Trường học bí ẩn của Akhenaten…………..194

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-truong-hoc-bi-an-cua-akhenaten/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Hai ngôi trường bí ẩn và hình ảnh 48 nhiễm sắc thể…………………………………………………………………………………………………………………………………………………195

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-hai-ngoi-truong-bi-an-va-hinh-anh-48-nhiem-sac-the/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Sáng thế ký, câu chuyện về thuở ban sơ – Phiên bản Ai Cập và Cơ Đốc giáo……………………………………………………………………………………………………………………..197

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-sang-the-ky-cau-chuyen-ve-thuo-ban-so-phien-ban-ai-cap-va-co-doc-giao/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Thượng Đế và những ngôi trường bí ẩn……….198

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-thuong-de-va-nhung-ngoi-truong-bi-an/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Việc đầu tiên là tạo ra không gian…………………..200

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-viec-dau-tien-la-tao-ra-khong-gian/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Sau đó, xoay khối hình để tạo quả cầu………….201

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-sau-do-xoay-khoi-hinh-de-tao-qua-cau/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Chuyển động đầu tiên……………………………..202

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-chuyen-dong-dau-tien/

CHƯƠNG V: Vai trò của Ai Cập trong sự tiến hóa ý thức của Nhân loại – Chuyển động thứ hai tạo ra ngôi sao tứ diện…..204

https://kimtuthap.org/chuong-v-vai-tro-cua-ai-cap-trong-su-tien-hoa-y-thuc-cua-nhan-loai-chuyen-dong-thu-hai-tao-ra-ngoi-sao-tu-dien/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Phát triển mô hình Sáng Thế Ký, Hình xuyến, hình dạng đầu tiên…………………………………………………………………………………………………………………………………………….208

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-phat-trien-mo-hinh-sang-the-ky-hinh-xuyen-hinh-dang-dau-tien/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Mê cung như một chuyển động của nguồn năng lượng sống……210

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-me-cung-nhu-mot-chuyen-dong-cua-nguon-nang/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Quả trứng của sự sống, hình dạng thứ hai của Sáng Thế Ký…..212

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-ua-trung-cua-su-song-hinh-dang-thu-hai-cua-sang-the-ky/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Khối đa diện đều Platon…………………………………………215

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-khoi-da-dien-deu-platon/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Nguồn cội: Thập tam cầu……………………………………….217

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-nguon-coi-thap-tam-cau/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Những đoạn thẳng bị thiếu……………………………………218

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-nhung-doan-thang-bi-thieu/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Tinh thể Quasi…………………………………………………220

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-tinh-the-quasi/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Khối đa diện đều Platon…………………………………….223

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-khoi-da-dien-deu-platon-2/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Con số 72 linh thiêng………………………………………..224

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-con-so-72-linh-thieng/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Sử dụng bom và thấu hiểu mô hình cơ bản của sự sáng tạo…….226

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-su-dung-bom-va-thau-hieu-mo-hinh-co-ban-cua-su-sang-tao/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Pha lê (Tinh thể), Nền tảng cho quá trình học tập…………….227

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-pha-le-tinh-the-nen-tang-cho-qua-trinh-hoc-tap/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Những đám mây Electron và các phân tử…………………..230

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cu.a-hinh-dang-va-cau-truc-nhung-dam-may-electron-va-cac-phan-tu/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Cắt bỏ khối đa diện………………………………………234

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-cat-bo-khoi-da-dien/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Khối lập phương cân bằng Buckminter Fuller…………….237

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-khoi-lap-phuong-can-bang-buckminter-fuller/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – 26 hình dạng……………………………………………………..239

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-26-hinh-dang/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Bảng tuần hoàn……………………………………………….240

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-bang-tuan-hoan/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Pha lê sống!…………………………………………………….242

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-pha-le-song/

CHƯƠNG VI: Tầm quan trọng của hình dạng và cấu trúc – Bước nhảy tiến hóa Silicon/Carbon trong tương lai…………..245

https://kimtuthap.org/chuong-vi-tam-quan-trong-cua-hinh-dang-va-cau-truc-buoc-nhay-tien-hoa-silicon-carbon-trong-tuong-lai/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Cơ thể con người và dạng hình học của nó, Dạng hình học bên trong cơ thể con người………………………………………………………………………………………………………………………………………….247

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-co-the-con-nguoi-va-dang-hinh-hoc-cua-no-dang-hinh-hoc-ben-trong-co-the-con-nguoi/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Con số 12…………………………………………………………………………..249

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-con-so-12/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Tinh trùng trở thành một tinh cầu…………………………………………250

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-tinh-trung-tro-thanh-mot-tinh-cau/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Hình thành một ống trung tâm………………………………………………251

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-hinh-thanh-mot-ong-trung-tam/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Bốn tế bào đầu tiên tạo thành một tứ diện……………………………….253

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-bon-te-bao-dau-tien-tao-thanh-mot-tu-dien/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Bản chất thật sự của chúng ta nằm trong tám tế bào ban đầu…………………255

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-ban-chat-that-su-cua-chung-ta-nam-trong-tam-te-bao-ban-dau/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Ngôi sao tứ diện/Khối lập phương của 16 tế bào trở thành hình cầu rỗng/Hình xuyến……………………………………………………………………………………………………………………………………………257

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-ngoi-sao-tu-dien-khoi-lap-phuong-cua-16-te-bao-tro-thanh-hinh-cau-rong-hinh-xuyen/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Sinh sản dưới nước và Bà đỡ cá heo………………………………………………259

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-sinh-san-duoi-nuoc-va-ba-do-ca-heo/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Các dạng hình học bao quanh cơ thể…………………………………….261

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-cac-dang-hinh-hoc-bao-quanh-co-the/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Chìa khóa Mason để Bình phương đường tròn……………………………….262

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-chia-khoa-mason-de-binh-phuong-duong-tron/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Áp dụng chìa khóa cho khối Thập tam cầu………………………………………264

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-ap-dung-chia-khoa-cho-khoi-thap-tam-cau/

CHƯƠNG VII: Cây thần của vũ trụ – Nghiên cứu về bức họa kinh điển của Da Vinci…………………………….266

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-nghien-cuu-ve-buc-hoa-kinh-dien-cua-da-vinci/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Tỷ lệ Phi trong cơ thể con người…………………………………………………268

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-ty-le-phi-trong-co-the-con-nguoi/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Tỷ lệ Phi trong tất cả các cấu trúc hữu cơ đã từng được biết đến……………272

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-ty-le-phi-trong-tat-ca-cac-cau-truc-huu-co-da-tung-duoc-biet-den/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Sợi chỉ vàng hình chữ nhật và hình xoắn ốc xung quanh cơ thể………………275

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-soi-chi-vang-hinh-chu-nhat-va-hinh-xoan-oc-xung-quanh-co-the/

CHƯƠNG VII: Cây đũa thần của vũ trụ – Hình xoắn ốc nam và nữ……………………………………………………..276

https://kimtuthap.org/chuong-vii-cay-dua-than-cua-vu-tru-hinh-xoan-oc-nam-va-nu/

CHƯƠNG VIII: FIBONACCI – Dãy Fibonacci và hình xoắn ốc……………………………………………………..279

https://kimtuthap.org/chuong-viii-fibonacci-day-fibonacci-va-hinh-xoan-oc/

CHƯƠNG VIII: FIBONACCI – Giải pháp cho cuộc sống……………………………………………………….281

https://kimtuthap.org/chuong-viii-fibonacci-giai-phap-cho-cuoc-song/

CHƯƠNG VIII: FIBONACCI – Hình xoắn ốc trong tự nhiên…………………………………………………………283

https://kimtuthap.org/chuong-viii-fibonacci-hinh-xoan-oc-trong-tu-nhien/

CHƯƠNG VIII: FIBONACCI – Hình xoắn ốc Fibonacci xung quanh Con người……………………….285

https://kimtuthap.org/chuong-viii-fibonacci-hinh-xoan-oc-fibonacci-xung-quanh-con-nguoi/

CHƯƠNG VIII: FIBONACCI – Hình xoắn ốc bắt nguồn từ nam và nữ……………………………………….287

https://kimtuthap.org/chuong-viii-fibonacci-hinh-xoan-oc-bat-nguon-tu-nam-va-nu/

LỜI KẾT…………………………………………………………………………………………………………………….290

https://kimtuthap.org/loi-ket/

Trả lời