Bác sỹ bên trong – Minh sư Patriji

Bên trong là tạo hóa … bên ngoài là tác phẩm

Bên trong là đại dương … bên ngoài là con sóng

Bên trong là nhân … bên ngoài là quả

Bên trong là ý định … bên ngoài là biểu hiện

 

Bên trong là điều chưa biết … bên ngoài là điều đã biết

Bên trong là tiềm thức … bên ngoài là ý thức

Bên trong là 9 phần … bên ngoài là 1 phần

Bên trong là quy định … bên ngoài là thực hiện

Bên trong là vô số chiều… bên ngoài là 3 chiều

 

Có cuộc sống bên trong… có cuộc sống bên ngoài

Có tâm trí bên trong… có cơ thể bên ngoài

 

Hãy đánh thức bên trong

Hãy khởi động bên trong

 

Đó là cách để cân bằng bên ngoài

Đó là cách để chữa lành bên ngoài

 

Bên ngoài là cơ thể… bên trong là tâm trí

Cơ thể là bệnh nhân bên ngoài ! Tâm trí là bác sỹ bên trong

Cơ thể-Tâm trí chính là mối liên hệ giữa bác sỹ và bệnh nhân

Bên trong là bác sỹ… bên ngoài được chữa trị

 

Đánh thức Tâm trí bên trong

Đánh thức Bác sỹ bên trong

Hãy Thiền định…Hãy quan sát hơi thở (Anapanasati)

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Trả lời