Dựa vào tên gọi đa bào, chúng ta sẽ hiểu được một cách nôm na ở đây chính là, đa tức là nhiều, bào là tế bào. Đa bào chính là có nhiều tế bào, nghĩa là một sinh vật được tạo thành từ nhiều tế bào hợp lại. Số lượng tế bào này sẽ có sự thay đổi từ hai cho đến vài triệu.

Bên cạnh đó với sự phát triển, trường thành, tăng trưởng, tiến hóa thì các tế bào này ngày càng trở nên phức tạp hơn nữa. Nhiều tế bào hợp lại với nhau thành mô, mô hợp lại thành cơ quan, cơ quan hợp lại thành cơ thể hoàn thiện.

Lợi thế khi là một sinh vật đa bào phải kể đến chính là kích thước, vì nhiều tế bào thế nên kích thước về mặt sinh học sẽ lớn hơn.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Sinh vật đa bào đầu tiên xuất hiện được xác định vào khoảng một ngàn triệu năm trước

Sinh vật đa bào đầu tiên xuất hiện được xác định vào khoảng một ngàn triệu năm trước kia, trong một hồ sơ hóa thạch. Hóa thạch này các nhà khoa học cũng chưa thể xác định được chúng ta thực vật hay là động vật.

Quá trình phát triển của sinh vật đa bào đó chính là tiến hóa về tình trạng nhóm các tế bào, có thể đó là sự cộng sinh.

Sự khác biệt giữa sinh vật đa bào và đơn bào:

Sinh vật đa bào đương nhiên là cơ thể phải có nhiều hơn một tế bào, còn người lại sinh vật đơn bào chỉ có một tế bào duy nhất cũng là cơ thể của chúng.

Một cơ thể đa bào khi thực hiện các chức năng sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với đơn bào. Đối với sinh vật đơn bào thường sẽ không xuất hiện chức năng trao đổi bởi vì chúng không có các mô hay cơ quan hoặc hệ thống cơ quan.

Nói chung lại thì một cơ thể sinh vật có nhiều hơn một tế bào sẽ được xếp vào đa bào, trong đó mức độ phức tạp của sinh vật sẽ phụ thuộc vào sự phức tạp của chức năng.

Nguồn gốc của sinh vật đa bào:

Dựa trên nhiều bằng chứng được nghiên cứu đã cho thấy, sự đa bào đang xuất hiện ở nhiều dòng sinh vật nhân chuẩn, từ động vật – thực vật cho tới cả nấm.

Chúng ta đã áp dụng nhiều công nghệ khoa học mới để tìm hiểu về mối quan hệ trong gen, từ đó chúng ta có thể thấy được con đường chung của sự phát triển đa bào chính là việc đồng chọn các gen liên quan.

Sinh vật đa bào trên Trái Đất vô cùng đa dạng

Sự phát triển của sinh vật đa bào:

Phát triển chính là một bước đi quan trọng trong việc tạo ra nhiều nhóm sinh vật đa bào như hiện nay. Ở đây có hai giả thuyết cho sự phát triển này, một là giả thuyết thuộc địa và cộng sinh, hai là giả thuyết Syncitio.

Đối với giả thuyết Syncitio thì một sinh vật đa bào sẽ là một tế bào có chứa nhiều nhân. Tuy nhiên với giả thuyết này thì một sinh vật đa bào này chính là tổ tiên.

Với giả thuyết thuộc địa và công sinh thì mỗi tế bào sẽ có mức độ phụ thuộc nhất định vào một tế bào khác, nhờ đó mới đạt được chức năng cụ thể.

Trả lời