Tất cả đều là anh em

Mỗi sinh vật đều có ý nghĩa

Hãy sống một cuộc sống trong ánh sáng

Và hãy ăn với một lòng trắc ẩn

Lời nguyện thề không giết hại thật sự tuyệt vời

Và, bình an, dừng việc ăn lại và quan sát;

Tất cả, mỗi sinh vật đều công bằng với nhau,

Cốt lõi của tất cả mọi tôn giáo

Nếu ai đó bị giết,

Ai có thể làm những điều tàn khốc đến như vậy?

Mọi sinh linh đều như nhau, hãy là một người thông thái.

Đó đâu phải là điểm đến của một cuộc sống?

Không có người giết nếu không có người ăn-

Đương nhiên, nếu bạn phải ăn!

Khi ăn, bệnh tật sẽ đến

Đó mới thật sự là đang bị giết.

Dừng ăn thịt là cho con người trở nên tốt đẹp

Và mọi động vật sẽ được bình đẳng

Cuộc sống sẽ không còn sự trốn tránh,

Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con người.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Nguồn: “Life and Teachings Of Narayana Guru”
Tác Giả: Narayana Guru

Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết và Huỳnh Trần Nhật Vi

Trả lời