Nhiều Tác Giả

Người dịch: Nguyễn Trần Quyết và Võ Thị Kim Cúc

Tủ Sách Khoa Học Tâm Thức Thời Đại Mới

Dự án phối hợp giữa nhà sách Phương Nam và Thiền Kim Tự Tháp Việt Nam

Kim Tự Tháp là đại diện của sự phát triển. Kim Tự Tháp có bốn mặt, đại diện cho bốn thế giới: Thế giới khoáng chất, thế giới thực vật, thế giới động vật và thế giới con người. Bốn mặt của Kim Tự Tháp hợp nhất tại một điểm. Tất cả sẽ trở thành một. Đó là Tâm Linh. – PSSM Việt Nam

“Kim Tự Tháp, biểu tượng của Thời Đại Mới”

“Kim Tự Tháp” … biểu tượng vĩ đại của sự trường tồn

“Kim Tự Tháp” … biểu tượng vĩ đại

“Kim Tự Tháp” … biểu tượng vĩ đại của Khoa Học Tâm Linh

“Kim Tự Tháp” … biểu tượng vĩ đại của Thiền định

“Kim Tự Tháp” … biểu tượng vĩ đại của Thời Đại Mới

“Kim Tự Tháp” … biểu tượng vĩ đại của Đông, Tây, Nam, Bắc

“Kim Tự Tháp” … mật mã vĩ đại kết nối tất cả các nền văn minh vũ trụ

Các Kim Tự Tháp là hệ thống Năng Lượng hỗ trợ vĩ đại cho muôn loài

Phong Trào Thiền Định Kim Tự Tháp “PSSM” xây dựng KIM TỰ THÁP ở khắp mọi nơi

Hãy đến với Kim Tự Tháp

Hãy đến với Năng lượng Kim Tự Tháp

Hãy đến với Năng lượng Thiền Kim Tự Tháp

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

-Minh Sư Patriji

Trả lời